Bidding Farewell to our beloved

“Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted.” Matt 5:3-4

Thank you for the love and support that you have shared with us during this season in our lives
Loving Wife
Inspirational Mother
Loyal Friend
Xhosa hymn 16

Wazidala into zonke,

Wazidala into zonke,
Wena Thixo wedwa;
Akwancedwa nangubani,
Ukuzenza kwaKho.

Ezintaba ezimiyo,
Zidaliwe nguWe;
Zimi ziqinile zona,
Ngokusekwa nguWe.

Nalamanzi aselwayo,
Siwanikwe nguWe;
Noku kutya sikutyayo,
Sikuphiwe nguWe.

Wabadal’ abantu Wena,
Ngokufana naWe;
Wabanika into zonke,
Bafanelwa zizo.

Kwakufik’ utshaba lwabo,
Lwabahlutha zona;
Bakudela Wena Thixo,
Beva izwi Lalo.

Wath’ ukuze basindiswe,
Weenza ngezibele;
Wabanika uNyana waKho,
Eze kubafela. Amen